Waterboarding

Waterboarding av Khalid Sheikh Mohammed var en nödvändig, laglig och effektiv förhörsmetod

Khalid Sheikh Mohammed

En nödvändig, laglig och effektiv förhörsmetod

Texten är från min bok år 2013
Texten redigerades 2023-02-11


Så här ligger det till

En kort tid efter 9/11 2001 då tillfångatog USA de tre al-Qaeda ledarna som hade planerat terroristdådet mot World Trade Center. CIA visste med 100 procents säkerhet att dessa tre monster redan hade planerat ytterligare mycket allvarliga terrordåd som i en nära framtid på okänd ort skulle realiseras. Märk väl, det handlade inte om någon gissning eller stark misstanke här. CIA visste alltså med 100% säkerhet att ytterligare terrordåd på okänd ort när som helst skulle gå av stapeln.


Nödvändigt
Utan framgång försökte CIA förhöra dem med konventionella metoder. CIA kom fram till att den enda förhörsmetoden som i det här fallet skulle fungera var Waterboarding (sken-dränkning). CIA hade sedan tidigare mycket god kunskap om Waterboarding genom att hundratusentals amerikanska militärer som ett led i sin militära utbildning sedan många år tillbaka själv undergår Waterboarding. Närvarande medicinska experter borgar för att ingen varaktig skada uppkommer. (Ingen av dessa har kommit på tanken om att stämma staten eller militären för tortyr).

 

Lagligt
Det amerikanska justitiedepartementet fick först i uppdrag att ta reda på om Waterboarding var att betrakta som tortyr eller ej (USA:s lagstiftning tillåter inte tortyr) samt utreda var ”den röda linjen” i den här frågan låg någonstans. Efter en noggrann och grundlig genomgång av ärendet meddelade justitiedepartementet att de gav sitt godkännande till förhörs-metoden och tillsammans med framstående jurister aviserades det samstämmigt att förhörsmetoden icke var att betrakta som tortyr.


Tortyr eller ej, - det stod i vart fall därmed helt klart att den befintliga lagstiftningen gav utrymme för att använda Waterboarding som förhörsmetod. Bushadministrationen fastslog att den amerikanske presidenten innehar det konstitutionella mandatet och den konstituella makten att göra vad han anser vara nödvändigt för att bekämpa terrorism. Icke att förglöm-ma i det här sammanhanget är därtill, att den amerikanske presidenttens absolut främsta skyldighet, är att med alla stående medel till buds skydda USA och dess medborgare. Efter att noggrant ha tänkt över situationen beslöt president George W. Bush sig därefter för att låta dessa tre monster undergå förhörsmetoden ifråga.

 

Effektivt

Waterboardingen knäckte terroristerna som inför förhörsledarna höll långa och detaljerade föredrag om hur al-Qaeda organisationen var uppbyggd. Informationen var oerhört värdefull och utomordentligt uttömmande. Förutom att uppgifter som i betydande mening bidrog till att Usama bin Laden kunde hittas (se 6:10 in på den här videon), fick deras bekännelser även till följd att tiotusentals människoliv kunde räddas genom att flera nära förestående terrordåd stoppades. (Endast dessa tre monster utsattes vid den här tiden för Waterboarding, inga andra). 


Axplock
Ett attentat som var riktat mot konsulatet i Karachi stoppades.
Sprängning av en militär bas i Djibouti stoppades. Ett annat nytt kapat flygplan som skulle störtas mitt inne i Canary Wharf Tower Shopping area i London stoppades. Ytterligare ett annat på Heathrow Airport i Storbritannien, och ytterligare en 9/11 liknande attack mot The Bank Library Tower i California, USA, stoppades. Så vilken av dessa attacker borde man inte inte ha stoppat?

Abu Grahib
Efter det att USA tillsammans med de allierade år 2003 hade störtat Saddam då inrättade CIA ett fängelse i Irak. De tog över ett gammalt fängelse vid namn Abu Grahib (som ligger tre mil väster om Bagdad) som Saddam tidigare hade använt i Irak. Nytillfångatagna terrorister som sysselsatte sig med att placera ut vägbomber, döda civila till höger och vänster osv. de sattes av amerikanerna i Abu Ghraib fängelset.

Snabbt avslöjades det dock (av CBS den 20 mars 2004) att det förekom fysiskt våldsamma förhör i fängelset (som var olagliga och inte heller var sanktionerade uppifrån). Tortyr inuti Abu Ghraib fängelset förekom också. Bilder på fångar som på ett fruktansvärt sätt förnedrades i Abu Ghraib fängelset släpptes ut i medierna. Det lär av allt att döma också ha genomförts Waterboarding på 3 eller 4 fångar som inte heller var erforderligt sanktionerat uppifrån. Tolv från den amerikanska armépersonalen tilldömdes långa fängelsestraff som alla gjordes av militära domstolar.  

 

Det inträffade resulterade i att USA år 2005 antog lagen; ”The Detainee Treatment Act” som förbjöd amerikansk militär att använda grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning av fångar, här inbegreps även ”Waterboarding”, Lagen godkändes av president George W. Bush.

Lagen påverkade dock inte CIA:s användning av ”Waterboarding”.


Ordalydelsen i ”Detainee Treatment Act of 2005” pekade på den amerikanska regeringens skyldigheter.


Ordlydelsen i lagen ifråga lyder; “Detainee Treatment Act is no degrading or inhuman punishment of any prisoner of the US government”, alltså I den amerikanska regeringen.

Det här betyder att det är fritt fram för CIA att lägga ut dessa förhörsarbeten till andra länder som därefter överlämnar informationen till USA.

 

När kongressen år 2008 antog ett lagförslag som även begränsade CIA:s användning av Waterboarding, då lade president Bush sitt veto mot det.

 

I januari 2009 då undertecknade USA:s nytillträdde president Barack Obama en ”Executive Order 13491”, som förbjöd användning av Waterboarding av någon statlig myndighet. President Obama sa att han ansåg att Waterboarding var att betrakta som tortyr. (Här förklarar jag hur lagen fortfarande än idag kringgås).


Så, varför lämnade president George W. Bush in sitt veto mot lagförslaget 2008?


Svar


- USA MÅSTE - ha kvar möjligheten att använda Waterboarding - USA MÅSTE -


Fråga vilken mamma eller anhörig från 9/11 som helst om hon inte skulle ha låtit sken-dränka någon av dessa 3 mördare om dom visste att detta skulle ha räddat livet på sitt barn eller anhörig. Då man skall ta ställning till det här då kan man inte som svensken alltid gör det vill säja först säga något ”fyndigt” därefter vifta på arslet, och gå ur frågeställningen. Antingen, räddar man liv, ELLER, så lever man i en teoretisk värld. Något annat att välja på, finns inte.

 

Det är ju naturligtvis helt fel att sticka ut ett öga eller klippa av ett finger eller liknande för att få ut information, ens från en terrorist som dagligen sysselsatt sig med att spränga oskyl-diga människor i småbitar. Man kan inte heller ha en ordning där den amerikanska mili-tären eller CIA tillåts använda Waterboarding, bland annat på grund av att metoden då skulle kunna komma att missbrukas. Men då extremfallet, återigen blir verklighet och endast då, då måste USA:s sittande president som enda person, inneha mandatet att kunna beordra att Waterboarding genomförs, detta i syfte att kunna rädda oskyldiga människors liv. Dvs. exakt så som president George W. Bush hanterade situationen.

 

Låt oss anta att USA just nu får kännedom om att en al-Qaida-terrorist inom 36 timmar kommer detonera en kärnvapenladdning någonstans på Manhattan i New York och om CIA med 100 procents säkerhet vet att den redan tillvaratagna terroristen vet hur, var och när man kan desarmera bomben, då måste USA:s president naturligtvis inneha mandatet att om han så finner nödvändigt, kunna beordra Waterboarding. SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar har i det här ärendet varit under all kritik. SVT har målat upp den helt felaktiga bilden av att förhörsmetoden var olaglig, att den inte fungerade, att Waterboard-ingen var att betrakta som tortyr och, därtill, lämnat en tvärsäker och ovederhäftig bild av att förhörsmetoden var ett brott mot Genèvekonventionen. Rösterna från förhörsmetodens förespråkare fick aldrig komma till tals hos SVT. SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporter-ingar har helt och hållet även undanhållit sina tittare alla uppgifter om att tiotusentals oskyldiga människoliv räddats.

 

Genèvekonventionen
Genèvekonventionen är utformad för att skydda civila, som följer krigets lagar. Genève-konventionen är inte ämnad att skydda terrorister som bryter mot krigets lagar. Ameri-kanska militärer är lagliga ”combatanter” (krigare/soldater) vilka av det skälet, skyddas av Genèvekonventionen. Terrorister är olagliga ”combatanter” genom att de hela tiden tar sikte på att döda just civila. Av det skälet skyddas terrorister inte av Genèvekonventionen vilket innebär att de kan förhöras på ett på annat sätt.

President George W. Bush, vice president Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld, kongressman Peter King, de ansvariga CIA cheferna George Tenet, Michael Hayden, Jose Rodrigez uppgav allihop att ”Waterboardingen” stoppade åtskilliga före-stående terrorist attacker vilket därigenom räddade tusentals människoliv.

När en moralisk tveksam förhörsmetod i ett epokgörande skede lett till något gott, då har medborgarna i Sverige rätt att få reda på det. Vårt public service har ingen som helst rätt att undanhålla oss medborgare sådan här information.

Hälsohemmet i Guantanamo
Om våra svenska fängelseinterner fick göra ett besök på Guantanamofängelset skulle de förmodligen bli gröna av avund. Där finns i vilket fall som helst tjusiga bibliotek, cafeterior, restauranger, pingis rum, biografer, gym, speciellt inredda bönerum vänt mot Mecca, tillgång till DVD-filmer etc. [när denna text år 2013 skrevs då var DVD-filmer lyx] alltså raka motsatsen till den bild SVT:s nyhetsredaktioners USA nyhetsrapporteringar förmedlar. Det var i Abu Ghraib fängelset i Irak då själva Irak kriget pågick som en liten grupp fängelse personal på eget bevåg roade sig med att tortera och eller förnedra fängelseinternerna, inte på Guantanamofängelset.

 

Republikanerna i kongressen har alltid motsatt sig till att föra över fångarna från Guantanamo till USA. Skälet till detta är att misstänkta terrorister som för krig mot USA i första hand skall hanteras av USA:s militära domstolar. Terrorister som för krig mot USA är på intet sätt berättigade till det höga civilrättsliga skydd amerikanska medborgare skyddas av genom USA:s civila rättssystem. Om de misstänkta terroristerna förs över från Kuba till det amerikanska fastlandet kan de kräva att deras ärenden skall hanteras av de amerikanska civila domstolarna. Civila rättegångar medför dessutom att känslig och hemlig information kommer i omlopp vilket riskerar leda till att USA:s egna agenter och personal dödas. Och länder som till äventyrs vågar ta emot någon av dessa misstänkta terrorister växer sannerligen inte på träd. En betydande stor grupp av dessa misstänkta terrorister kan inte heller återvända till sina respektive hemländer med risk för att de kommer dödas, fängslas eller torteras. Att låsa in terrorister i amerikanska fängelser skulle naturligtvis resultera i att de omedelbart blev ihjälslagna. 2013-05-05 meddelade senator John McCain att ca 25 % av de fångar som hitintills släppts från Guantanamo fängelset har återgått till sina terroristverksamheter. SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar redovisar inte sakförhållandena ovan. SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar har otvivelaktigt målat upp en klart partisk, ensidig antirepublikansk vänstervriden och med det en verklighetsfrånvänd bild av Guantanamofängelsets miljö och vad som ägt/äger rum där.

Den 1 maj 2022 avslöjar Bill O'Reilly


Det är inte många som känner till det här men förhörsmetoden Waterboarding används fortfarande än idag av USA. I boken "Killing the Killers" skriven av Bill O'Reilly som släpptes i förrgår (den 1 maj 2022) där avslöjar författaren Bill O'Reilly som är kompis med Trump hur USA genom bulvankontrakterad verksamhet använder sig av Waterboarding. Här är ett exempel som visar hur det går till;

Kayla Mueller, 26 år gammal, från Prescott Arizona. Hon var hjälparbetare i Texas. Hon åkte till Turkiet för att hjälpa flyktingarna där. Det här hände 2013. På uppdrag för Läkare utan gränser åkte hon dumt nog till Syrien där hon tillsammans med tre andra amerikaner blev kidnappades av IS. Det här var under Obamaadministra-tionens tid. De tog Kayla. IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi, en av de mest avskyvärda människorna som någonsin vandrat på denna planet intresserade sig för Kayla Mueller. Han våldtar henne flera gånger. Mot en lösensumma är han villig att lämna ut henne. Med mejl om deras dotter hånar han familjen Mueller i Arizona. Familjen kan inte betala lösensumman. USA:s regering kan inte heller betala lösen eftersom amerikansk lag förbjuder det. Kayla blir mördad. När president Donald Trump tillträdde presidentposten, då blev det återigen andra bullar;


1. USA vet inte var al-Baghdadi befinner sig.
2. Turkiska myndigheter infångar en kurir i Istanbul.
3. De överlämnar honom till CIA.
4. CIA:s förhör med honom ger inget resultat.
5. De gav honom till den irakiska regeringen.
6. Den irakiska regeringen gör vad de gör.
7. Kuriren ger upp al-Baghdadi.
8. Trump tar kål på al-Baghdadi.


Det Trump gjorde var rätt, och det Obama gjorde, det var fel. Ondskan är verklig. Människan - vi svenskar - måste erkänna existensen av det onda. Vi måste kämpa mot ondskan. Annars blir ondskan starkare. al-Qaida och IS representeras av en oerhörd ondska. Som är verklig. Den finns, och den vinner terräng.

Jag tror att vi i Väst blir väldigt obekväma när vi pratar om ondska och dess natur. Jag tror, att vi - människan - blir bättre på att överleva om vi diskuterar ondska.

Varje gång det sker något fruktansvärt så som till exempel med Kayla Mueller, då försöker alla, särskilt politiker att se ut som om de gör något. Det är en mänsklig impuls att vilja göra något för att stoppa sånt här. Men man kan inte lagstifta bort ondska. Det går bara inte.


Från “the situation room” sa president Donald Trump; - “al-Baghdadi died like a dog while detonating an explosive vest that killed himself and three children”.